21 August, 2008

lslam Liberal Acuan Barat

Memasung Islam

Mazhab Islam Liberal hadir sesungguhnya dengan maksud untuk memutarbalikkan kebenaran Islam, menabur keraguan untuk mendangkalkan keyakinan umat, dan berusaha untuk menjauhkan mereka. Bahkan, sampai batas tertentu, mazhab ini berusaha memurtadkan mereka untuk kemudian mendorong mereka agar memeluk keyakinan baru (demokrasi, sekularisme, sinkretisme, humanisme).


Demokrasi merupakan wacana paling dominan yang sekaligus melahirkan sejumlah pemikiran asas (derivation) seperti kebebasan berpendapat dan berfikir, persamaan kedudukan agama, kesetaraan jantina, pergaulan antara budaya dan peradaban, dan seterusnya. Membetulkan kerosakan idea demokrasi ini akan menjadi akar penyelesaian bagi persoalan-persolan lain. sebabnya, idea ini menjadi pintu masuk dan prasyarat berdirinya idea-idea asasnya. Kurzman sendiri mengungkap, “The first trope of liberal Islam holds that the shari`a requires democracy, and the second trope holds that the shari`a allows democracy.”

Demokrasi merupakan kata yang memiliki bayangan (connotation) istilah yang khas. Ia sengaja dipergunakan bagi gambaran untuk menyebut sistem pemerintahan tertentu, yang dibangunkan berdasarkan asas: rakyat merupakan sumber kekuasaan. Dengan itu, rakyat diberi hak untuk membuat undang-undang dan sistem sesuka dan semahu hatinya, tanpa memerhatikan pertimbangan lain. Demokrasi menegaskan bahawa rakyat mempunyai kedaulatan dalam segala aspek, antara lain memberikan hak kepada orang yang ditunjuknya sebagai wakil dalam masalah pemerintahan, baik lelaki mahupun wanita, Muslim mahupun non-Muslim; juga memberikan kebebasan dalam berakidah, berpendapat, kepemilikan, dan berperilaku. Inilah makna-makna dari istilah (term) demokrasi. Ketika kata demokrasi disebut, maka bayangan makna-makna itulah yang terkandung di dalamnya.

Makna-makna ini tentu sangat berbeza dan bertentangan secara diametral dengan hukum-hukum Islam. Bahkan, demokrasi itu sendiri merupakan idea mustahil (absurd) yang tidak pernah ada kenyataannya. Bukankah mustahil menuntut seluruh rakyat berkumpul di satu tempat secara terus-menerus untuk memberikan pendapat, pertimbangan dan usulan dalam berbagai urusan, kemudian mengambil suatu keputusan?

Plato sendiri menilai betapa mustahilnya idea ini. Pemerintahan demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang tak sempurna, penuh dengan keragaman dan kekacauan, yang secara alamiah akan menjadi tirani. Jika rakyat diizinkan untuk membuat keputusan secara kolektif, mereka pasti hanya akan membesar-besarkan kepentingan mereka sendiri.

Akibat politiknya, hal itu tidak lebih dari sekadar pembahagi terendah dari ketamakan individu dan keinginan untuk mendapatkan keamanan peribadi. Inilah fenomena yang terjadi dan dapat kita saksikan di seluruh negara yang menjalankan demokrasi.

Parti-parti berkuasa dalam sistem demokrasi telah menjadi “Tuhan” bagi rakyatnya. Mereka menentukan halal dan haramnya suatu perkara semahu mereka.

Padahal, Islam telah menetapkan bahawa pemutus halal-haram, baik-buruk, salah-benar, terpuji-tercela hanyalah Allah semata sebagai Musyari’. Kaum Muslim tidak dibenarkan berpendapat dan berperilaku liberal. Mereka justeru harus tunduk pada apa yang ditetapkan oleh syariat. Mereka tidak boleh menggantikan hukum-hukum hudûd dengan hukum lain berdasarkan pertimbangan akal; menggantikan sistem khilafah dengan sitem demokrasi atau kerajaan; meletakkan kekuasaan tertinggi negara ditangan seorang wanita, sekalipun ia Muslimah; dll.

Allah s.w.t. berfirman:

Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin dan tidak (pula) bagi wanita Mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Siapa sahaja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. (QS al-Ahzab [33]: 36).

Rasulullah saw.juga bersabda, yang ertinya,

“Siapa sahaja yang menghuraikan al-Quran dengan akal fikirannya sendiri, meskipun benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. (HR Ahmad).

Berbagai kesimpulan pemikiran mahupun hukum yang masuk dalam Mazhab Islam Liberal, jika dicermati, tidak cukup adil dalam melakukan approach atas teks-teks ayat Quran, Sunnah, serta pendapat-pendapat para imam mujtahid dan para ulama ushul fekah. Teks-teks Al Quran dan Sunnah, misalnya, diperlakukan selayaknya teks-teks lain yang dapat didekati dengan pendekatan hermeunetika. Sementara itu, pendapat para imam mujtahid terdahulu pun dikesankan seolah-olah sebagai tafsir belaka atas teks-teks syariat yang dipengaruhi oleh sosio-culturalnya.

Adakah wajar jika sejumlah kaedah baku yang telah establish dan disepakati para mujtahid acapkali didekonstruksi demi mengembangkan wacana pemikiran tertentu. Adakah wajar pula kemudian jika muncul logikal yang aneh. Misalnya, mengapa alur logikal “tidak dijumpai perintah: dirikanlah negara Islam” dalam Al Quran, tidak diberlakukan bagi demokrasi? Pernahkah kita menjumpai perintah “dirikan dan tegakkan demokrasi” dalam teks-teks agama (Islam)?

Intinya adalah: mengapa ketika berbicara tentang negara Islam kita dituntut untuk berfikir substantive dan “haram”, sementara ketika berbicara tentang demokrasi kita dipaksa untuk berfikir literalistik/tekstualistik? Padahal, jika kita menggunakan logik berfikir yang sama (baca:substantive), bukankah substansi demokrasi - yakni kedaulatan rakyat - kontradiktif dengan konsep Islam yang hanya mengenal kedaulatan Tuhan? Dengan logik berfikir yang sama pula, bukankah sistem Islam, sebagaimana sistem demokrasi, tidak akan pernah boleh ditegakkan kecuali di dalam sebuah institusi negara? Dengan kata lain, bukankah sistem Islam hanya dapat ditegakkan di dalam struktur negara Islam, sebagaimana sistem demokrasi hanya dapat ditegakkan di dalam struktur negara sekular?

Berkaca Pada Sejarah

Sebagaimana kita ketahui, legislasi hukum Islam (at-tasyrî’ al-Islami) telah berlangsung bersama di tengah-tengah Muslim sejak masa Rasulullah hingga Mustafa Kamal menghancurkan kekhilafahan Islam di Istanbul pada tahun 1924.

Dalam kurun yang amat panjang itu, tidak seorang terpelajarpun ada yang pernah mengatakan bahawa kaum Muslim pernah “meminjam” hukum-hukum lain untuk menutupi kekurangan - apalagi mengganti - hukum Islam. Para fuqaha Islam di masa lalu, selama berabad-abad lamanya, telah mampu meng-istinbâth (menggali) berbagai hukum Islam sebagai penyelesaian atas berbagai masalah melalui sumber-sumber hukum Islam. Sebaliknya, saat ini, di tengah kemunduran taraf berfikir umat Islam serta imperialisasi pemikiran dan cultural Barat terhadap mereka, umat Islam menjadi bingung, tidak tahu jalan menuju kemajuan yang sahih.

Masalah ini menjadi semakin berbahaya dengan berkembangnya wacana Islam Liberal di tengah mereka. Setiap individu dengan sangat mudah dapat menyatakan: hukum ini dan itu adalah tidak bertentangan dengan Islam; pemikiran ini dan itu adalah bersumber dari Islam. Pada akhirnya mereka, tidak terpanggil untuk menggali lebih jauh tsaqâfah Islam dan menjadi pembela nilai-nilainya dengan teguh. Jadi, menurut mereka, setiap orang berhak menyatakan pemahamannya (liberalisasi pemikiran) atas nilai-nilai Islam.

Padahal sesungguhnya, liberalisasi pemikiran Islam ini tidak lain merupakan usaha untuk mempermainkan nas-nas syariat, melakukan interpretasi yang salah terhadapnya, menundukkan kesimpulan hukum pada akal fikiran, serta membina semula atau merekonstruksinya agar sesuai dengan berbagai pemikiran dan cita-rasa Barat.

Khatimah

Melekatkan Islam dengan Liberalisme jelas sama sekali tidak menjunjung Islam, malah sebaliknya. Islam diturunkan sama sekali bukan sebagai pengekor, sebab ia berasal dari Allah, Pencipta langit dan bumi. Islam seharusnya hanya tercermin melalui Allah dan Rasulullah saw sahaja; bukan melalui pemikiran liberal Fatima Mernissi, Arkoun, Charles Kurzman, Abdurrahman Wahid, atau Nurcholis Madjid dll.

Hendaknya setiap Muslim berhati-hati terhadap gagasan Islam Liberal serta praktik-praktik interpretasi dan permainan terminologi. Hal itu merupakan cara yang paling buruk, berbahaya, dan boleh menggelincirkan seorang Muslim dari agamanya; tanpa sedar atau di luar keinginannya. Alih-alih memajukan umat, justeru hal ini akan mengukuhkan dan mempertahankan imperialisme Barat atas umat, baik secara pemikiran, ideologi, politik, mahupun ekonomi.

Allahu a’lam bisshawab..

Artikel dari laman Bukan Islam Liberal